خانه اخبار ویژه تصاویر تلخ و تاسف‌باری که امروز از اهواز منتشر شد