خانه اخبار ویژه تصاویر/ تماشاگران در پایتخت اسبدوانی