خانه اخبار ویژه تصاویر/ تنها روستای ارمنی نشین ایران