خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ تولید پرچم فلسطین و اسرائیل در خُمین