خانه اخبار ویژه تصاویر/ جشن تکلیف ۲۰۰۰ دختر افغانستانی