خانه اخبار ویژه تصاویر/ حادثه انفجار در معدن طزره دامغان