خانه اخبار ویژه تصاویر/ خسارت تگرگ به منازل و خودرو‌ها در شهر مرزی درح