خانه اخبار ویژه تصاویر/خودروی عجیب الخلقه با قیمت ۴۰ میلیاردی