خانه اخبار ویژه تصاویر/ دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از مجاهدین خلق