خانه اخبار ویژه تصاویر/دره آل؛ بهشتی زیبا در حوالی مشهد