خانه اخبار ویژه تصاویر/ دستگیری اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو در تهران