خانه اخبار ویژه تصاویر دیدنی از جان گرفتن هیرمند، شاهرگ حیاتی سیستان