خانه اخبار استانی تصاویر/ راهپیمایی دفاع از مردم فلسطین در شهرهای استان