خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ راهپیمایی مردم تهران در حمایت از مردم فلسطین