خانه اخبار ویژه تصاویر/ روشن کردن شمع مقابل ساختمان کنگره آمریکا