خانه اخبار ویژه تصاویر/ ساعات پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در تهران