خانه اخبار ویژه تصاویر/ سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی