خانه اخبار ویژه تصاویر/ سرکوب تظاهرات حمایت از فلسطین در هند