خانه اخبار ویژه تصاویر/ سفر انتخاباتی پزشکیان به اهواز