خانه اخبار ویژه تصاویر/شادی خانودگی ترابی و قلی‌زاده روی چمن سبز