خانه اخبار ویژه تصاویر/ شیرازگردی به سبک پزشکیان و وزیر جوان روحانی