خانه اخبار ویژه تصاویر/ عمامه گذاری طلاب به دست مراجع تقلید