خانه اخبار ویژه تصاویر/ عیادت سید حسن خمینی از یک مرجع تقلید