خانه اخبار ویژه تصاویر/ ماجرای ۱۰۰۰ تابوت در میدان تاریخی رم