خانه اخبار ویژه تصاویر/ نسخه کوچک قرآن با قدمت ۱۵۰ سال