خانه اخبار استانی تصاویر/ نماز نمایندگان بوشهر پشت سر سیدحسن خمینی