خانه اخبار ویژه تصاویر/ نیسان آبی، ارزشمندترین وسیله در ارتفاعات زاگرس