خانه اخبار ویژه تصاویر/ همای سعادت روی شانه جانشین یحیی