خانه اخبار ویژه تصاویر/ هنر رو به مرگ ماهیگیری سنتی با آتش و باکلان