خانه اخبار ویژه تصاویر هوایی از شهر درنه لیبی پس از سیل مرگبار