خانه اخبار ویژه تصاویر/ پرش چتربازان به مناسبت ۲۲ بهمن