خانه اخبار ویژه تصاویر/ پوشش خبرساز چند خانم در پای صندوق رای