خانه اخبار استانی تصاویر/ کارگاه لنج سازی در بوشهر