خانه اخبار ویژه تصاویر/ کبوترهای میدان شهرداری رشت