خانه اخبار ویژه تصاویر/ کمپ مهاجران افغانستانی در منطقه مرزی تورخم