خانه اخبار ویژه تصاویر/ کودکان در پیاده روی اربعین