خانه اخبار ویژه تصاویر/ کوه صفه ایوانی رو به نصف جهان