خانه اخبار ویژه تصاویر/ «کویت» ۱۰۰ سال قبل چه شکلی بود؟