خانه تصویر تصاویر/ گردهمایی انتخاباتی هواداران «پزشکیان» در شیرودی