خانه اخبار ویژه تصاویر/ گنجی جهانی در دل بارگاه منور رضوی