خانه اخبار ویژه تصاویر/ گیاهی که ۶۶ میلیون سال بدون تغییر زنده ماند!