خانه اخبار ویژه تصویری ازبیتا فرهی در کنار خسرو شکیبایی