خانه اخبار ویژه تصویری از اقدام یک شهروند که متهم به بیشعوری شد!