خانه اخبار ویژه تصویری از مار ذرت، مسافر قاچاقی هلی‌کوپتر