خانه اخبار ویژه تصویری تلخ و هولناک؛ دریاچه ارومیه تمام شد