خانه اخبار ویژه تصویری جالب از میدان شمیران، ۵۰ سال پیش