خانه اخبار ویژه تصویری جدید از ظریف در یک مراسم وداع