خانه اخبار ویژه تصویری دیدنی از زمستان رشت در سال ۱۳۲۸