خانه اخبار ویژه تصویری متفاوت از فرودگاه مهرآباد ۶۹ سال قبل