خانه اخبار ویژه تصویری کمتر دیده شده از حسن روحانی در دهه شصت